Več o projektu
Splošni cilj projekta je zaustaviti rast števila mladih brezposelnih, ki končajo s šolanjem, a zaradi neustrezne izobrazbe ne morejo dobiti službe ter tako prispevajo k strukturni brezposelnosti v regiji. Čezmejni cilj pa je predvsem okrepitev pretoka delovne sile med sosednjima državama. Seveda pa bodo naše aktivnosti v pomoč tudi tistim, ki pripravljajo proces izobraževanja, da bo ta bolje prilagojen zahtevam trga.

A projekt általános célkitűzése főként azon fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség megállítása, akik csak most fejezik be tanulmányaikat, és nem megfelelő irányú képzettségük miatt nem kapnak megfelelő munkát, ezáltal gyarapítják a munkanélküliek számát a határon átnyúló régióban. A határon átnyúló cél a két ország közötti munkaerő-áramlás növelése. Persze a mi tevékenységeink segítenek azoknak is, akik az oktatási folymatot készítik elő, hogy ez jobban alkalmazkodjon a munkaerő-piac szükségleteihez.

Projektno partnerstvo, ki smo ga oblikovali na podlagi dolgoletnih izkušenj in sodelovanja je logična posledica postavljenih ciljev in vključuje ključne predstavnike delodajalcev v čezmejni regiji ter podjetniško podporno okolje. Na slovenski strani smo to Pomurska gospodarska zbornica kot vodilni partner, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Razvojni center Murska Sobota in Center idej, na madžarski pa gospodarski zbornici: Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in Trgovinska in industrijska zbornica županije Vas, ter Vladni urad županije Zala.

A projektpartnerség- mely a projekt megvalósítása érdekében jött létre- logikus, hiszen tartalmazza a határrégió munkáltatóinak képviselőit, valamint az üzleti támogató környezetet. A magyar oldalon a Zala Megyei és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a partnerek. Szlovéniából a Pomurjei Gazdasági Kamara, a Muraszombati Területi Kézműves Kamara, a Muraszombati Fejlesztési Központ és a Center idej, azaz az Ötletek Központja.

Ciljne skupine

Glavna ciljna skupina našega projekta so mladi, ki se odločajo za svojo poklicno pot in sicer učenci 6. do 8. razreda osnovnih šol na slovenski strani ter učenci 7. in 8. razreda osnovnih šol na madžarski strani. Seveda so ciljna skupina tudi starši, ki v veliki meri odločajo o nadaljnji poti svojih otrok. Da bi projekt lahko izvajali in se približali ciljni skupini, smo k sodelovanju povabili ravnatelje, učitelje in druge ponudnike formalnega in neformalnega usposabljanja in izobraževanja, ter  Zavod za zaposlovanje. Seveda pa tudi podjetja, katera bodo z izraženimi potrebami po določenih poklicnih prispevala k sistemskemu informiranju mladih o poklicih, ki imajo v tem okolju perspektivo in možnost čimprejšnje zaposlitve.
 
Célcsoportok 

Projektünk fő célcsoportját azon fiatalok képezik, akik pályaválasztás előtt állnak, szlovén oldalon az általános iskolák 6.-8. osztályai, a magyar oldalon az általános iskolák 7. és 8. osztályos diákok. Természetesen e diákok szülei is célcsoportot képeznek, hisz nagy mértékben ők döntenek gyermekeik jövőjéről. Hogy a projektet megvalósíthassuk és megközelíthessük a célcsoportokat, együttműködésre felhívjuk az igazgatókat, tanárokat és az iskolával összefüggő egyéb személyeket – a formális és az informális szakiskolai képzés szolgáltatóit, valamint a Foglalkoztatási Intézetet. Természetesen a munkáltatókat (vállalatok, vállalkozók, kisiparosok) is, akik megfogalmazott szükségleteikkel aktívan hozzásegítenek a fiatalok tájékoztatásához azokról a környezetünkben perspektivikus szakmákról, amelyek esélyt nyújtanak a minél előbbi foglalkoztatáshoz.

 
Neposredni učinki projekta bodo:
 
 • promocija deficitarnih in perspektivnih poklicev prihodnosti med mladimi, njihovimi starši ter učitelji;
 • obiski podjetij in delavnic z namenom spoznati poklice;
 • predstavitev deficitarnih poklicev v zloženkah in na sejmu;
 • razstava poklicev;
 • brošure z glavnimi rezultati analize stanja, o perspektivnih poklicih in pogojih zaposlovanja v sosednji državi;
 • predstavitev perspektivnih in deficitarnih poklicev na filmih;
 • analiza trga dela;
 • izobraževanje odraslih;
 • ter večje poznavanje razmer na obeh straneh meje skozi izmenjavo mnenj, izkušenj ter dobrih praks.
 
 
A projekt keretén belül megvalósítandó feladatok:
 
 • a hiányszakmák és a jövő perspektivus szakmáinak megismertetése a fiatalokkal, szüleikkel és tanáraikkal;
 • vállalkozások meglátogatása, workshop-ok a szakmákkal való megismerkedés céljából;
 • a hiányszakmák bemutatása promóciós anyagok segítségével és vásárokon;
 • a szakmák bemutatása;
 • a helyzetanalízis főbb eredményeit, a perspektivikus szakmákat és a két ország foglalkoztatási szabályozását tartalmazó kiadvány;
 • a perspektivikus és a hiányszakmák bemutatása filmen;
 • munkaerőpiaci helyzet elemzése;
 • felnőttképzések;
 • a két országban tapasztalható feltételek jobb megértése a jó gyakorlatok, tapasztalatok és vélemények cseréjén keresztül.
 

Skupni upravičeni stroški projekta zanašajo 791.117 €, sofinenciranje iz sredstev ESRR je v višini 658.454 €.
A projekt összeselszámolható költsége 791.117 €, az ERFA támogatás összege 658.454 €.

 
Projekt bo trajal 3 leta.
A projekt időtartama 3 év.
Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.