Zakonodaja

Od avgusta 2008 nova investicijska olajšava za pravne osebe in samostojne podjetnike

Od avgusta letos imajo pravne osebe in samostojni podjetniki zopet možnost uveljavljanja davčne olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva.

Nova olajšava za investiranje se nekoliko razlikuje od investicijske olajšave, kot smo jo poznali pred letom 2007. Novo olajšavo bo moč koristiti pod določenimi pogoji in z novo bistveno novostjo – omejitvijo najvišjega zneska za izkoriščanje davčne olajšave za investiranje. Tako zakon o davku od dohodkov pravnih oseb kot tudi zakon o dohodnini, ki ureja obdavčitev samostojnih podjetnikov, določa da lahko zavezanci uveljavljajo znižanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstev, vendar je znesek omejen na največ 20.000 evrov. Znižanje davčne osnove je možno največ v višini 10.000 evrov v davčnem obdobju (to je za davčno leto, v katerem so bile izvedene investicije) in 10.000 evrov v davčnem obdobju po obdobju vlaganja. To pomeni, da lahko poslovni subjekti za vse investicije v določenem letu uveljavljajo davčno olajšavo le v znesku 20.000 – 10.000 evrov v davčnem letu investiranja in 10.000 evrov v davčnem letu po letu investiranja.

Davčna olajšava se lahko uveljavlja za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva. Kot oprema se ne šteje pohištvo in pisarniška oprema ter motorna vozila, z izjemami:

  • računalniške opreme,
  • osebnih avtomobilov na električni in hibridni pogon
  • avtobusov na električni in hibridni pogon
  • tovornih vozil z motorjem, ki ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO V (za leto 2008) in VI.

Za namene uveljavljanja davčne olajšave za investiranje ni pomembno, ali je sredstvo v lasti oziroma ali je pridobljeno na podlagi finančnega najema.

Ob tem je treba posebej opozoriti še na en poseben pogoj! V zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave za investiranje je določen pogoj, ki je vezan na število zaposlenih. Ta pogoj se nekoliko razlikuje za pravne osebe in za tiste, ki opravljajo dejavnost, to so med drugim tudi samostojni podjetniki. Pravne osebe lahko uveljavljajo davčno olajšavo le pod pogojem, da imajo nepretrgoma v vsem davčnem obdobju vlaganja zaposlena najmanj dva delavca za polni delovni čas. Nasprotno je pri zavezancih, ki so obdavčeni z dohodnino, to so med drugim tudi samostojni podjetniki, pa je ta pogoj nekoliko blažji, in sicer lahko uveljavlja davčno olajšavo za investiranje tisti, ki ima v vsem davčnem letu zaposlenega najmanj enega delavca za polni delovni čas ali pa tisti, ki zaposli najmanj enega delavca za polni delovni čas vsaj 3 mesece pred koncem leta in je delavec zaposlen za polni delovni čas nepretrgoma še najmanj eno davčno leto po letu, v katerem uveljavlja olajšavo.

Davčno olajšavo za investiranje bo mogoče uveljavljati že za leto 2008

Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.