O zbornici

POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

Gospodarska zbornica Slovenije

Pomurska gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva, svetuje, informira, ponuja poslovne storitve in izvaja javna pooblastila.

Naša naloga je sprejemati pobude, potrebe in predloge s strani gospodarskih subjektov ter širše javnosti. Z izgradnjo učinkovitega poslovnega okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi inštitucijami smo nosilec in usmerjevalec gospodarskega razvoja regije ter ustvarjalec regijskih priložnosti. Članice Pomurske gospodarske zbornice predstavljajo več kot 70 odstotkov kapitala, prihodkov in zaposlenih v regiji, zaradi česar je naša institucija najvplivnejši mnenjski voditelj v Pomurju.

Naše poslanstvo je združevanje in povezovanje podjetij, ki imajo ugled v regiji in širše in ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja.

Vizija naše prihodnosti je ostati najmočnejša nevladna organizacija v regiji, ki jasno in prepoznavno komunicira svoja stališča in predloge in ki se z aktivnostmi družbeno odgovorno vključuje v razvoj regije.

Pomurska gospodarska zbornica podjetjem ponuja:

 • kakovostne poslovne informacije s področja davkov, financ, delovnih razmerij in zakonodaje,
 • seminarje in delavnice s področja izobraževanja zaposlenih in razvoja kadrov,
 • pomoč pri pridobivanju listin in potrdil za nemoteno poslovanje na slovenskem in tujem trgu,
 • informacije o najnovejših zakonodajnih spremembah in razpisih,
 • izmenjavo dobrih poslovnih praks s sodelovanjem v delovnih skupinah, sekcijah, odborih in komisijah,
 • informacije o storitvah za promocijo podjetij,
 • navezovanje poslovnih stikov in povezav ter poslovno-promocijske dejavnosti,
 • podporo in sodelovanje pri načrtovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • alternativno razreševanje sporov (mediacija, arbitraža).


POMURJE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

The Pomurje Chamber of Commerce and Industry represents interests of the regional economy and provides consulting services, information and business services along with exercising public authorisations.

Our task is to accept incentives, requirements and suggestions submitted by business entities and the wider public. As the holder and facilitator of the economic regional development, and the creator of opportunities within the region, we are involved in establishing an effective business environment in association with other similar regional institutions. Companies under the Pomurje Chamber of Commerce and Industry generate more than 70 percent of the equity and revenue in the region and employ more than 70 percent of the overall employees. As a result, our institution is the most influential opinion maker in Pomurje.

Our mission is to unite and connect companies that have made a good name for themselves in the region and beyond, and that wish to be actively involved in the formation of the business environment in Pomurje.

Our vision is to remain the strongest NGO in the region, which is capable of clearly and distinctly voicing its opinions and suggestions and which partakes in the development of the region through socially responsible activities.

The Pomurje Chamber of Commerce and Industry provides companies with:

 • high-quality business information in the field of taxes, finance, employment relationships and legislation,
 • seminars and workshops designed for employee training and HR development,
 • assistance in acquiring official documents and certificates for continuous business operations in the Slovenian and foreign markets,
 • information on the latest amendments to legislation and on tenders,
 • exchange of good business practices with cooperation in task forces, sections, committees and commissions,
 • information on services designed for the promotion of companies,
 • establishment of professional contacts and connections as well as execution of business-related and promotional activities,
 • support and collaboration in the planning of vocational and technical education,
 • alternative dispute resolutions (mediation, arbitration).
Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.