O Pomurju

Pomurje na kratko

Lega: severovzhodna Slovenija
Površina:1.337 km
Prebivalstvo: 117.005
Mesta v regiji: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer
Število podjetij: 1.872
Število samostojnih podjetnikov: 2.761
Regionalni BDP (EUR/prebivalca): 12.437 €
Povprečna bruto plača v regiji: 1.337 €
BDP po dejavnostih (od vseh dejavnosti v regiji)
Kmetijske dejavnosti: 7,6 %
Industrija: 31,9 %
Storitvene dejavnosti: 60,5 %

Facts about Pomurje

Location: Northeastern Slovenia
Area:1,337 km
Population:117,005
Towns in the region: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer
Number of companies: 1,872
The number of private Entrepreneurs: 2,761
Regional GDP (EUR/Resident): €12,437
Average gross salary in the region: €1,337
GDP added by activities (of all activities in the region)
Agriculture: 7.6%
Industry: 31.9%
Services: 60.5% 

Pomurje stičišče regij, ljudi in gospodarskih priložnosti

Pomurje se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije v osrčju srednje Evrope. Zahvaljujoč svoji privlačni legi, na severu namreč meji na Avstrijo, na vzhodu na Madžarsko in na jugu na Hrvaško, je Pomurje že od nekdaj spletalo tesne vezi s sosednjimi državami na področju gospodarstva, razvoja in kulture.

Pomurje leži na območju petega evropskega transportnega koridorja, ki predstavlja eno pomembnejših transportnih poti v Evropi. Sodobne železniške in avtocestne povezave regijo povezujejo s srednjeevropskimi gospodarskimi, prometnimi in logističnimi središči.

Pomurske prometne poti in infrastrukturne povezave nudijo priložnost za nadaljnja vlaganja na področju industrije, logistike, izgradnje poslovnih con, razvoja pripadajočih storitvenih dejavnosti ter z naravo in ljudmi povezanega turizma.

Pomurje spada med turistično najprivlačnejše regije v Sloveniji, saj letno tukaj prenoči kar 967.000 turistov - 9 % vseh, ki obiščejo našo državo. S svojo pestro pokrajino in ohranjeno naravo Pomurje obiskovalcem ponuja tako sprostitvene, wellness storitve kot tudi športne in rekreacijske dejavnosti. Najbolj ravninska regija, skozi katero teče reka Mura, s svojim celinskim podnebjem in rodovitno zemljo predstavlja odlično priložnost za razvoj kmetijstva in pridelavo lokalne, sveže hrane.

V bližini mesta Murska Sobota se nahaja še športno letališče, ki je kot nalašč za poslovne namene.


Prednosti in potenciali Pomurja:

 • ugoden geostrateški položaj, ki omogoča prehod v širši prostor srednje Evrope
 • geotermalna energija in ostali obnovljivi viri energije
 • proizvodnja, temelječa na visoki tehnologiji in oblikovanju
 • kakovostna in konkurenčna delovna sila z izkušnjami v panogah
 • vertikalno povezovanje med kmetijstvom in živilsko industrijo
 • prepoznavna ponudba wellnes ter termalnega in medicinskega turizma
 • naravne danosti v povezavi s športno-rekreacijskimi aktivnostmi
 • ohranjena naravna in kulturna dediščina, primerna za številne storitvene dejavnosti
 • tradicionalna domača kulinarika in kakovostna vina
 • potencial reke Mure

 

Pomurje – a meeting point of regions, people and economic opportunities

The region of Pomurje is located at the heart of Central Europe, in the northeast corner of Slovenia. Its attractive position − in the north, Pomurje borders to Austria, in the east to Hungary, and in the south to Croatia, has always been connecting this region in close economic, developmental and cultural bonds with the neighbouring countries.

The Pomurje region is located along the fifth European transport corridor, which is one of the most important transport routes in Europe. Modern rail and motorway links connect the region with Central European economic, transport and logistics centres.

The transport routes and infrastructure connections in Pomurje provide superb opportunities for continuous investments in industry, logistics, construction of commercial complexes, development of appurtenant service activities and people-oriented tourism services attracting with the region’s unspoiled nature.

Pomurje is one of the most attractive Slovenian tourist destinations, with as many as 967,000 tourists visiting it every year, which constitutes 9% od all tourist visits in Slovenia. Thanks to its diverse landscape and pristine nature, Pomurje can offer its visitors relaxation, or wellness services, as well as sports and recreational activities. The flat landscape that is marked by the Mura River, a pleasant continental climate and fertile soil represents a great opportunity fot the development of agriculture and the production of local fresh food.

In the vicinity of Murska Sobota, one can also find a sport airfield, which is ideal for business purposes. 


The advantages and potentials of Pomurje:

 • Favourable geostrategic location that provides access to a wider area of Central Europe
 • Geothermal energy and other renewable energy sources
 • Production based on high technology and high-tech design
 • Qualified and competitive labour force with extensive experience in the respective branch
 • Vertical integration between agriculture and food industry
 • Distinctive wellness offering and thermal and medical tourism services
 • Natural resources and sports and recreational activities
 • Well-preserved natural and cultural heritage, suited for a number of service activities
 • Traditional cuisine and high quality wines,
 • The potential of River Mura
   
Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.