VABILO na 2. sejo Skupščine Pomurske gospodarske zbornice

Na podlagi 17. člena Statuta Pomurske gospodarske zbornice sklicujem 2. sejo Skupščine Pomurske gospodarske zbornice, ki bo v četrtek, 26.3.2009 ob 13. uri v prostorih kluba PAC, Lendavska 5a/IV v Murski Soboti.

Dnevni red :

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
  2. Sprejem letnega poročila za leto 2008 z mnenjem Nadzornega odbora.
  3. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2009.
  4. Izvolitev novih članov UO.
  5. Predlog spremembe statuta.
  6. Potrditev višine in dinamike plačevanja članarine.
  7. Razno.

Skupščine se lahko poleg zakonitih zastopnikov družb, članic Pomurske gospodarske zbornice, udeleži tudi njihov pooblaščenec.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 18.3.2009 prijavili svojo udeležbo na naslov Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota ali na e-naslov: mira.kikec@pgz.si.

Člani Pomurske gospodarske zbornice, ki imajo skladno s statutom glasovalno pravico, imajo 1 glas + dodatno 1 glas na vsakih 200 € plačane članarine. Vsem članom, ki pravočasno prijavijo udeležbo, bomo poslali vsa gradiva in pooblastila za glasovanje, iz katerega bo razvidno število glasov, ki pripada članu.

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo vnovično zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, pol ure kasneje, to je ob 13.30 uri.

Prijava na skupščino