Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ( Pomurje, Pokolpje ) v letih od 2013 do 2015

Spoštovani,

Po dogovoru Ministrstva za Gospodarski razvoj in tehnologijo, RRA Mure in Pomurske gospodarske zbornice za pripravo razpisa za krepitev razvojnega potenciala pomurskih podjetij iz preostanka sredstev ( 3,5 Mio € iz razpisa za razvojne centre Pomurskega gospodarstva ), je ministrstvo na svojih spletnih straneh www.mgrt.gov.si objavilo:

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ( Pomurje, Pokolpje ) v letih od 2013 do 2015

Razpisana so sredstva v višini 4.312.000,00 EUR ( gre za namenska sredstva EU in morebitni rebalans proračuna RS na njih ne bo imel vpliva ) !

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno- razvojnih  projektov, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Vlogo na razpis odda prijavitelj projekta. Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje do 6. 9. 2013.

Odpiranje prispelih vlog zaradi predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer 11. 9. 2013. Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2014 in 2015. Sofinanciranje vsake operacije lahko poteka največ 12 mesecev.

Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontaktni osebi sta dr. Matej Novak, tel. 01 400 3634 in mag. Martin Štiglic, tel. 01 400 3717, vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi prek elektronske pošte rrpo2013.mgrt(at)gov.si.

Razpis je primeren za vse, ki že imate registrirane in vpisane R&R skupine v evidenci ARSS-SICRIS ( vpis do 31.12.2012 ) ali ste v letih 2010-2012 kakorkoli vlagali v raziskave in razvoj in to lahko dokazujete/izkazujete s prijavljenimi  davčnimi olajšavami na DURS ali z pogodbami iz katerih je razvidno, da gre za vlaganje v R&R.