DUAL TRANSFER

 

DUAL TRANSFER Interreg V-A Slovenija-Madžarska


PROJEKT
Dobre prakse in institucionalno sodelovanje pri usklajevanju poklicnega izobraževanja

Jó gyakorlatok és intézményi együttműködés a szakképzés koordinációjában

Projekt je nadaljevanje projektov Right Profession in Right Profession II, katerih vodilni partner je bila Pomurska gospodarska zbornica in sta bila v našem okolju zelo odmevna projekta. Tema projekta DUAL TRANSFER pa je poklicno, dualno izobraževanje in vajeništvo.

A projekt a Right Profession és a Right Profession II folytatása, amelyeknek a Muravidéki Gazdasági Kamara volt a vezető partnere és környezetünkben ismert projektek voltak. A DUAL TRANSFER témája pedig a szakképzés, duális képzés és a gyakornoki rendszer.

Projektno partnerstvo oblikuje kar 5 partnerjev, ki so: Pomurska gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota in Razvojni center Murska Sobota na slovenski strani ter Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije na madžarski strani.

A projektpartnerség 5 partnerből áll, Szlovéniából a Muravidéki Gazdasági Kamara, a Muraszombati Területi Kézműves Kamara és a Muraszombati Fejlesztési Központ, a magyar oldalon pedig a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Več ... / Tovább ...


Koristne informacije:


Opravljene aktivnosti projekta / A projekt elvégzett tevékenységei:


Publikacije / Kiadványok:

 

Government Office for Development and European Cohesion Policy
Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.